โรงเรียนวัดนาทุ่ง (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 2 1 2 2 2 38
ร้อยละ 4.26 % 2.13 % 4.26 % 4.26 % 4.26 % 80.85 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 4 4 8 3 3 92
ร้อยละ 3.51 % 3.51 % 7.02 % 2.63 % 2.63 % 80.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 6 5 10 5 5 130
ร้อยละ 3.73 % 3.11 % 6.21 % 3.11 % 3.11 % 80.75 %

161 : 6 , 5 , 10 , 5 , 5 , 130...3.73 , 3.11 , 6.21 , 3.11 , 3.11 , 80.75 = 31 : 19.25
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25%

Powered By www.thaieducation.net