โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 35
ร้อยละ 7.14 % 4.76 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 5 4 9 0 0 85
ร้อยละ 4.85 % 3.88 % 8.74 % 0.00 % 0.00 % 82.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 6 6 10 3 0 32
ร้อยละ 10.53 % 10.53 % 17.54 % 5.26 % 0.00 % 56.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 14 12 21 3 0 152
ร้อยละ 6.93 % 5.94 % 10.40 % 1.49 % 0.00 % 75.25 %

145 : 8 , 6 , 11 , 0 , 0 , 120...5.52 , 4.14 , 7.59 , 0.00 , 0.00 , 82.76 = 25 : 17.24
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75%

Powered By www.thaieducation.net