โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 4 3 1 1 0 33
ร้อยละ 9.52 % 7.14 % 2.38 % 2.38 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 7 6 14 0 0 78
ร้อยละ 6.67 % 5.71 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 74.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 8 7 15 4 0 25
ร้อยละ 13.56 % 11.86 % 25.42 % 6.78 % 0.00 % 42.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 206 คน
จำนวน(คน) 19 16 30 5 0 136
ร้อยละ 9.22 % 7.77 % 14.56 % 2.43 % 0.00 % 66.02 %

147 : 11 , 9 , 15 , 1 , 0 , 111...7.48 , 6.12 , 10.20 , 0.68 , 0.00 , 75.51 = 36 : 24.49
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 206 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 33.98%

Powered By www.thaieducation.net