โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
237
จำนวน(คน) 11 10 20 8 8 180
ร้อยละ 4.64 % 4.22 % 8.44 % 3.38 % 3.38 % 75.95 %
ระดับประถมศึกษา
1131
จำนวน(คน) 21 14 26 11 13 1046
ร้อยละ 1.86 % 1.24 % 2.30 % 0.97 % 1.15 % 92.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
480
จำนวน(คน) 21 15 15 12 8 409
ร้อยละ 4.38 % 3.13 % 3.13 % 2.50 % 1.67 % 85.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1848 คน
จำนวน(คน) 53 39 61 31 29 1635
ร้อยละ 2.87 % 2.11 % 3.30 % 1.68 % 1.57 % 88.47 %

1368 : 32 , 24 , 46 , 19 , 21 , 1226...2.34 , 1.75 , 3.36 , 1.39 , 1.54 , 89.62 = 142 : 10.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1848 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 213 คน คิดเป็นร้อยละ 11.53%

Powered By www.thaieducation.net