โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
237
จำนวน(คน) 14 11 17 9 7 179
ร้อยละ 5.91 % 4.64 % 7.17 % 3.80 % 2.95 % 75.53 %
ระดับประถมศึกษา
1131
จำนวน(คน) 20 15 30 9 15 1042
ร้อยละ 1.77 % 1.33 % 2.65 % 0.80 % 1.33 % 92.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
480
จำนวน(คน) 23 19 26 14 8 390
ร้อยละ 4.79 % 3.96 % 5.42 % 2.92 % 1.67 % 81.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1848 คน
จำนวน(คน) 57 45 73 32 30 1611
ร้อยละ 3.08 % 2.44 % 3.95 % 1.73 % 1.62 % 87.18 %

1368 : 34 , 26 , 47 , 18 , 22 , 1221...2.49 , 1.90 , 3.44 , 1.32 , 1.61 , 89.25 = 147 : 10.75
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1848 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 237 คน คิดเป็นร้อยละ 12.82%

Powered By www.thaieducation.net