โรงเรียนวัดดอนมะม่วง (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 0 7 0 0 25
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 21.21 % 0.00 % 0.00 % 75.76 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 5 1 17 4 1 49
ร้อยละ 6.49 % 1.30 % 22.08 % 5.19 % 1.30 % 63.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 6 1 24 4 1 74
ร้อยละ 5.45 % 0.91 % 21.82 % 3.64 % 0.91 % 67.27 %

110 : 6 , 1 , 24 , 4 , 1 , 74...5.45 , 0.91 , 21.82 , 3.64 , 0.91 , 67.27 = 36 : 32.73
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 32.73%

Powered By www.thaieducation.net