โรงเรียนวัดดอนมะม่วง (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 1 4 1 0 25
ร้อยละ 8.82 % 2.94 % 11.76 % 2.94 % 0.00 % 73.53 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 12 6 10 5 1 42
ร้อยละ 15.79 % 7.89 % 13.16 % 6.58 % 1.32 % 55.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 15 7 14 6 1 67
ร้อยละ 13.64 % 6.36 % 12.73 % 5.45 % 0.91 % 60.91 %

110 : 15 , 7 , 14 , 6 , 1 , 67...13.64 , 6.36 , 12.73 , 5.45 , 0.91 , 60.91 = 43 : 39.09
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 39.09%

Powered By www.thaieducation.net