โรงเรียนบ้านเขาบ่อ (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 36
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 0 1 13 0 0 56
ร้อยละ 0.00 % 1.43 % 18.57 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 50
ร้อยละ 1.85 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 92.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 1 1 19 0 0 142
ร้อยละ 0.61 % 0.61 % 11.66 % 0.00 % 0.00 % 87.12 %

109 : 0 , 1 , 16 , 0 , 0 , 92...0.00 , 0.92 , 14.68 , 0.00 , 0.00 , 84.40 = 17 : 15.60
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.88%

Powered By www.thaieducation.net