โรงเรียนบ้านเขาบ่อ (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 38
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 97.44 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 5 0 11 0 0 54
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 15.71 % 0.00 % 0.00 % 77.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 52
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 96.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 5 0 14 0 0 144
ร้อยละ 3.07 % 0.00 % 8.59 % 0.00 % 0.00 % 88.34 %

109 : 5 , 0 , 12 , 0 , 0 , 92...4.59 , 0.00 , 11.01 , 0.00 , 0.00 , 84.40 = 17 : 15.60
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 11.66%

Powered By www.thaieducation.net