โรงเรียนบ้านเขาบ่อ (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 3.13 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 90.63 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 4 1 8 0 0 67
ร้อยละ 5.00 % 1.25 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 83.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 49
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.92 % 0.00 % 0.00 % 96.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 4 2 12 0 0 145
ร้อยละ 2.45 % 1.23 % 7.36 % 0.00 % 0.00 % 88.96 %

112 : 4 , 2 , 10 , 0 , 0 , 96...3.57 , 1.79 , 8.93 , 0.00 , 0.00 , 85.71 = 16 : 14.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 11.04%

Powered By www.thaieducation.net