โรงเรียนบ้านคลองครก (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 14
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
161
จำนวน(คน) 4 2 14 3 2 136
ร้อยละ 2.48 % 1.24 % 8.70 % 1.86 % 1.24 % 84.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 4 2 8 5 4 45
ร้อยละ 5.88 % 2.94 % 11.76 % 7.35 % 5.88 % 66.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 245 คน
จำนวน(คน) 9 4 23 8 6 195
ร้อยละ 3.67 % 1.63 % 9.39 % 3.27 % 2.45 % 79.59 %

177 : 5 , 2 , 15 , 3 , 2 , 150...2.82 , 1.13 , 8.47 , 1.69 , 1.13 , 84.75 = 27 : 15.25
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 245 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 20.41%

Powered By www.thaieducation.net