โรงเรียนบ้านคลองครก (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 13
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 6 3 13 3 1 136
ร้อยละ 3.70 % 1.85 % 8.02 % 1.85 % 0.62 % 83.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 2 4 12 3 3 46
ร้อยละ 2.86 % 5.71 % 17.14 % 4.29 % 4.29 % 65.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 247 คน
จำนวน(คน) 9 7 26 6 4 195
ร้อยละ 3.64 % 2.83 % 10.53 % 2.43 % 1.62 % 78.95 %

177 : 7 , 3 , 14 , 3 , 1 , 149...3.95 , 1.69 , 7.91 , 1.69 , 0.56 , 84.18 = 28 : 15.82
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 247 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05%

Powered By www.thaieducation.net