โรงเรียนบ้านคลองครก (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 18
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.74 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) 10 7 12 4 0 130
ร้อยละ 6.13 % 4.29 % 7.36 % 2.45 % 0.00 % 79.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 5 4 13 2 1 48
ร้อยละ 6.85 % 5.48 % 17.81 % 2.74 % 1.37 % 65.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 255 คน
จำนวน(คน) 16 11 25 6 1 196
ร้อยละ 6.27 % 4.31 % 9.80 % 2.35 % 0.39 % 76.86 %

182 : 11 , 7 , 12 , 4 , 0 , 148...6.04 , 3.85 , 6.59 , 2.20 , 0.00 , 81.32 = 34 : 18.68
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 255 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 23.14%

Powered By www.thaieducation.net