โรงเรียนบ้านคลองครก (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 17
ร้อยละ 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.44 %
ระดับประถมศึกษา
170
จำนวน(คน) 15 7 15 5 2 126
ร้อยละ 8.82 % 4.12 % 8.82 % 2.94 % 1.18 % 74.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 4 3 12 0 0 54
ร้อยละ 5.48 % 4.11 % 16.44 % 0.00 % 0.00 % 73.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 261 คน
จำนวน(คน) 19 11 27 5 2 197
ร้อยละ 7.28 % 4.21 % 10.34 % 1.92 % 0.77 % 75.48 %

188 : 15 , 8 , 15 , 5 , 2 , 143...7.98 , 4.26 , 7.98 , 2.66 , 1.06 , 76.06 = 45 : 23.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 261 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 24.52%

Powered By www.thaieducation.net