โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 2 0 2 0 12
ร้อยละ 11.11 % 11.11 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 8 2 5 4 3 38
ร้อยละ 13.33 % 3.33 % 8.33 % 6.67 % 5.00 % 63.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 78 คน
จำนวน(คน) 10 4 5 6 3 50
ร้อยละ 12.82 % 5.13 % 6.41 % 7.69 % 3.85 % 64.10 %

78 : 10 , 4 , 5 , 6 , 3 , 50...12.82 , 5.13 , 6.41 , 7.69 , 3.85 , 64.10 = 28 : 35.90
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 78 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 35.90%

Powered By www.thaieducation.net