โรงเรียนบ้านคอสน (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 5 2 2 2 9
ร้อยละ 9.09 % 22.73 % 9.09 % 9.09 % 9.09 % 40.91 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 5 3 5 2 1 27
ร้อยละ 11.63 % 6.98 % 11.63 % 4.65 % 2.33 % 62.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 65 คน
จำนวน(คน) 7 8 7 4 3 36
ร้อยละ 10.77 % 12.31 % 10.77 % 6.15 % 4.62 % 55.38 %

65 : 7 , 8 , 7 , 4 , 3 , 36...10.77 , 12.31 , 10.77 , 6.15 , 4.62 , 55.38 = 29 : 44.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 65 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 44.62%

Powered By www.thaieducation.net