โรงเรียนวัดพิชัยยาราม (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
114
จำนวน(คน) 5 2 13 0 0 94
ร้อยละ 4.39 % 1.75 % 11.40 % 0.00 % 0.00 % 82.46 %
ระดับประถมศึกษา
332
จำนวน(คน) 19 1 51 0 0 261
ร้อยละ 5.72 % 0.30 % 15.36 % 0.00 % 0.00 % 78.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
263
จำนวน(คน) 4 1 59 0 0 199
ร้อยละ 1.52 % 0.38 % 22.43 % 0.00 % 0.00 % 75.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 709 คน
จำนวน(คน) 28 4 123 0 0 554
ร้อยละ 3.95 % 0.56 % 17.35 % 0.00 % 0.00 % 78.14 %

446 : 24 , 3 , 64 , 0 , 0 , 355...5.38 , 0.67 , 14.35 , 0.00 , 0.00 , 79.60 = 91 : 20.40
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 709 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 155 คน คิดเป็นร้อยละ 21.86%

Powered By www.thaieducation.net