โรงเรียนวัดพิชัยยาราม (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
112
จำนวน(คน) 13 11 17 24 28 19
ร้อยละ 11.61 % 9.82 % 15.18 % 21.43 % 25.00 % 16.96 %
ระดับประถมศึกษา
329
จำนวน(คน) 28 10 52 40 61 138
ร้อยละ 8.51 % 3.04 % 15.81 % 12.16 % 18.54 % 41.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
268
จำนวน(คน) 33 13 45 91 64 22
ร้อยละ 12.31 % 4.85 % 16.79 % 33.96 % 23.88 % 8.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 709 คน
จำนวน(คน) 74 34 114 155 153 179
ร้อยละ 10.44 % 4.80 % 16.08 % 21.86 % 21.58 % 25.25 %

441 : 41 , 21 , 69 , 64 , 89 , 157...9.30 , 4.76 , 15.65 , 14.51 , 20.18 , 35.60 = 284 : 64.40
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 709 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 530 คน คิดเป็นร้อยละ 74.75%

Powered By www.thaieducation.net