โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 2 2 26 0 0 73
ร้อยละ 1.94 % 1.94 % 25.24 % 0.00 % 0.00 % 70.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 0 0 10 0 0 36
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 21.74 % 0.00 % 0.00 % 78.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 2 2 39 0 0 136
ร้อยละ 1.12 % 1.12 % 21.79 % 0.00 % 0.00 % 75.98 %

133 : 2 , 2 , 29 , 0 , 0 , 100...1.50 , 1.50 , 21.80 , 0.00 , 0.00 , 75.19 = 33 : 24.81
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 24.02%

Powered By www.thaieducation.net