โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 5 0 25 0 0 74
ร้อยละ 4.81 % 0.00 % 24.04 % 0.00 % 0.00 % 71.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 1 0 11 0 0 35
ร้อยละ 2.13 % 0.00 % 23.40 % 0.00 % 0.00 % 74.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 6 0 39 0 0 135
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 21.67 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %

133 : 5 , 0 , 28 , 0 , 0 , 100...3.76 , 0.00 , 21.05 , 0.00 , 0.00 , 75.19 = 33 : 24.81
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net