โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 90.63 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 6 6 32 0 0 63
ร้อยละ 5.61 % 5.61 % 29.91 % 0.00 % 0.00 % 58.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 0 1 11 0 0 49
ร้อยละ 0.00 % 1.64 % 18.03 % 0.00 % 0.00 % 80.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 6 7 46 0 0 141
ร้อยละ 3.00 % 3.50 % 23.00 % 0.00 % 0.00 % 70.50 %

139 : 6 , 6 , 35 , 0 , 0 , 92...4.32 , 4.32 , 25.18 , 0.00 , 0.00 , 66.19 = 47 : 33.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50%

Powered By www.thaieducation.net