โรงเรียนอนุบาลชุมพร (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
399
จำนวน(คน) 18 17 30 5 5 324
ร้อยละ 4.51 % 4.26 % 7.52 % 1.25 % 1.25 % 81.20 %
ระดับประถมศึกษา
1691
จำนวน(คน) 67 37 351 104 216 916
ร้อยละ 3.96 % 2.19 % 20.76 % 6.15 % 12.77 % 54.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 2090 คน
จำนวน(คน) 85 54 381 109 221 1240
ร้อยละ 4.07 % 2.58 % 18.23 % 5.22 % 10.57 % 59.33 %

2090 : 85 , 54 , 381 , 109 , 221 , 1240...4.07 , 2.58 , 18.23 , 5.22 , 10.57 , 59.33 = 850 : 40.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2090 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 850 คน คิดเป็นร้อยละ 40.67%

Powered By www.thaieducation.net