โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 4 0 5 3 0 20
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 15.63 % 9.38 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 6 4 5 3 0 61
ร้อยละ 7.59 % 5.06 % 6.33 % 3.80 % 0.00 % 77.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 3 1 4 1 0 23
ร้อยละ 9.38 % 3.13 % 12.50 % 3.13 % 0.00 % 71.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 13 5 14 7 0 104
ร้อยละ 9.09 % 3.50 % 9.79 % 4.90 % 0.00 % 72.73 %

111 : 10 , 4 , 10 , 6 , 0 , 81...9.01 , 3.60 , 9.01 , 5.41 , 0.00 , 72.97 = 30 : 27.03
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27%

Powered By www.thaieducation.net