โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 7 1 5 0 0 19
ร้อยละ 21.88 % 3.13 % 15.63 % 0.00 % 0.00 % 59.38 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 6 2 12 0 0 60
ร้อยละ 7.50 % 2.50 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 2 0 6 0 0 24
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 18.75 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 15 3 23 0 0 103
ร้อยละ 10.42 % 2.08 % 15.97 % 0.00 % 0.00 % 71.53 %

112 : 13 , 3 , 17 , 0 , 0 , 79...11.61 , 2.68 , 15.18 , 0.00 , 0.00 , 70.54 = 33 : 29.46
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 28.47%

Powered By www.thaieducation.net