โรงเรียนบ้านในห้วย (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 3 0 0 0 1 18
ร้อยละ 13.64 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 4.55 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 4 1 1 0 4 29
ร้อยละ 10.26 % 2.56 % 2.56 % 0.00 % 10.26 % 74.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 61 คน
จำนวน(คน) 7 1 1 0 5 47
ร้อยละ 11.48 % 1.64 % 1.64 % 0.00 % 8.20 % 77.05 %

61 : 7 , 1 , 1 , 0 , 5 , 47...11.48 , 1.64 , 1.64 , 0.00 , 8.20 , 77.05 = 14 : 22.95
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 61 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 22.95%

Powered By www.thaieducation.net