โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 3 4 0 0 15
ร้อยละ 8.33 % 12.50 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 4 3 2 0 0 74
ร้อยละ 4.82 % 3.61 % 2.41 % 0.00 % 0.00 % 89.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 7 1 3 0 0 49
ร้อยละ 11.67 % 1.67 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 81.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 13 7 9 0 0 138
ร้อยละ 7.78 % 4.19 % 5.39 % 0.00 % 0.00 % 82.63 %

107 : 6 , 6 , 6 , 0 , 0 , 89...5.61 , 5.61 , 5.61 , 0.00 , 0.00 , 83.18 = 18 : 16.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.37%

Powered By www.thaieducation.net