โรงเรียนวัดขุนกระทิง (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 5 2 1 2 12
ร้อยละ 0.00 % 22.73 % 9.09 % 4.55 % 9.09 % 54.55 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 6 4 3 5 5 50
ร้อยละ 8.22 % 5.48 % 4.11 % 6.85 % 6.85 % 68.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 95 คน
จำนวน(คน) 6 9 5 6 7 62
ร้อยละ 6.32 % 9.47 % 5.26 % 6.32 % 7.37 % 65.26 %

95 : 6 , 9 , 5 , 6 , 7 , 62...6.32 , 9.47 , 5.26 , 6.32 , 7.37 , 65.26 = 33 : 34.74
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 34.74%

Powered By www.thaieducation.net