โรงเรียนวัดขุนกระทิง (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 5 2 1 2 10
ร้อยละ 9.09 % 22.73 % 9.09 % 4.55 % 9.09 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 7 9 6 6 6 39
ร้อยละ 9.59 % 12.33 % 8.22 % 8.22 % 8.22 % 53.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 95 คน
จำนวน(คน) 9 14 8 7 8 49
ร้อยละ 9.47 % 14.74 % 8.42 % 7.37 % 8.42 % 51.58 %

95 : 9 , 14 , 8 , 7 , 8 , 49...9.47 , 14.74 , 8.42 , 7.37 , 8.42 , 51.58 = 46 : 48.42
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 48.42%

Powered By www.thaieducation.net