โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 2 2 7 2 7 24
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 15.91 % 4.55 % 15.91 % 54.55 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 4 8 14 4 11 59
ร้อยละ 4.00 % 8.00 % 14.00 % 4.00 % 11.00 % 59.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 6 10 21 6 18 83
ร้อยละ 4.17 % 6.94 % 14.58 % 4.17 % 12.50 % 57.64 %

144 : 6 , 10 , 21 , 6 , 18 , 83...4.17 , 6.94 , 14.58 , 4.17 , 12.50 , 57.64 = 61 : 42.36
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 42.36%

Powered By www.thaieducation.net