โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 2 2 6 2 6 25
ร้อยละ 4.65 % 4.65 % 13.95 % 4.65 % 13.95 % 58.14 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 5 8 15 5 12 56
ร้อยละ 4.95 % 7.92 % 14.85 % 4.95 % 11.88 % 55.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 7 10 21 7 18 81
ร้อยละ 4.86 % 6.94 % 14.58 % 4.86 % 12.50 % 56.25 %

144 : 7 , 10 , 21 , 7 , 18 , 81...4.86 , 6.94 , 14.58 , 4.86 , 12.50 , 56.25 = 63 : 43.75
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75%

Powered By www.thaieducation.net