โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 3 3 7 3 7 22
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 15.56 % 6.67 % 15.56 % 48.89 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 5 10 15 5 13 54
ร้อยละ 4.90 % 9.80 % 14.71 % 4.90 % 12.75 % 52.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 8 13 22 8 20 76
ร้อยละ 5.44 % 8.84 % 14.97 % 5.44 % 13.61 % 51.70 %

147 : 8 , 13 , 22 , 8 , 20 , 76...5.44 , 8.84 , 14.97 , 5.44 , 13.61 , 51.70 = 71 : 48.30
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 48.30%

Powered By www.thaieducation.net