โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 2 8 2 8 18
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 20.00 % 5.00 % 20.00 % 45.00 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 6 10 15 6 13 51
ร้อยละ 5.94 % 9.90 % 14.85 % 5.94 % 12.87 % 50.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
141 คน
จำนวน(คน) 8 12 23 8 21 69
ร้อยละ 5.67 % 8.51 % 16.31 % 5.67 % 14.89 % 48.94 %

141 : 8 , 12 , 23 , 8 , 21 , 69...5.67 , 8.51 , 16.31 , 5.67 , 14.89 , 48.94 = 72 : 51.06
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 51.06%

Powered By www.thaieducation.net