โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
88
จำนวน(คน) 10 2 5 0 0 71
ร้อยละ 11.36 % 2.27 % 5.68 % 0.00 % 0.00 % 80.68 %
ระดับประถมศึกษา
209
จำนวน(คน) 21 1 30 0 0 157
ร้อยละ 10.05 % 0.48 % 14.35 % 0.00 % 0.00 % 75.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 3 0 11 0 0 40
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 20.37 % 0.00 % 0.00 % 74.07 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 351 คน
จำนวน(คน) 34 3 46 0 0 268
ร้อยละ 9.69 % 0.85 % 13.11 % 0.00 % 0.00 % 76.35 %

297 : 31 , 3 , 35 , 0 , 0 , 228...10.44 , 1.01 , 11.78 , 0.00 , 0.00 , 76.77 = 69 : 23.23
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 351 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 23.65%

Powered By www.thaieducation.net