โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
99
จำนวน(คน) 8 4 3 2 0 82
ร้อยละ 8.08 % 4.04 % 3.03 % 2.02 % 0.00 % 82.83 %
ระดับประถมศึกษา
210
จำนวน(คน) 15 7 5 3 1 179
ร้อยละ 7.14 % 3.33 % 2.38 % 1.43 % 0.48 % 85.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 47
ร้อยละ 7.41 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 87.04 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 363 คน
จำนวน(คน) 27 11 11 5 1 308
ร้อยละ 7.44 % 3.03 % 3.03 % 1.38 % 0.28 % 84.85 %

309 : 23 , 11 , 8 , 5 , 1 , 261...7.44 , 3.56 , 2.59 , 1.62 , 0.32 , 84.47 = 48 : 15.53
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 363 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15%

Powered By www.thaieducation.net