โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
92
จำนวน(คน) 8 4 3 2 0 75
ร้อยละ 8.70 % 4.35 % 3.26 % 2.17 % 0.00 % 81.52 %
ระดับประถมศึกษา
197
จำนวน(คน) 15 7 5 3 1 166
ร้อยละ 7.61 % 3.55 % 2.54 % 1.52 % 0.51 % 84.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 48
ร้อยละ 7.27 % 0.00 % 5.45 % 0.00 % 0.00 % 87.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 344 คน
จำนวน(คน) 27 11 11 5 1 289
ร้อยละ 7.85 % 3.20 % 3.20 % 1.45 % 0.29 % 84.01 %

289 : 23 , 11 , 8 , 5 , 1 , 241...7.96 , 3.81 , 2.77 , 1.73 , 0.35 , 83.39 = 48 : 16.61
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 344 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 15.99%

Powered By www.thaieducation.net