โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
92
จำนวน(คน) 0 0 0 0 1 91
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 1.09 % 98.91 %
ระดับประถมศึกษา
197
จำนวน(คน) 0 0 2 0 1 194
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.02 % 0.00 % 0.51 % 98.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 0 0 2 0 1 52
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.64 % 0.00 % 1.82 % 94.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 344 คน
จำนวน(คน) 0 0 4 0 3 337
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.16 % 0.00 % 0.87 % 97.97 %

289 : 0 , 0 , 2 , 0 , 2 , 285...0.00 , 0.00 , 0.69 , 0.00 , 0.69 , 98.62 = 4 : 1.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 344 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.03%

Powered By www.thaieducation.net