โรงเรียนบ้านเนินจำปา (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
81
จำนวน(คน) 2 4 9 1 0 65
ร้อยละ 2.47 % 4.94 % 11.11 % 1.23 % 0.00 % 80.25 %
ระดับประถมศึกษา
334
จำนวน(คน) 9 3 42 1 0 279
ร้อยละ 2.69 % 0.90 % 12.57 % 0.30 % 0.00 % 83.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
180
จำนวน(คน) 12 2 25 0 0 141
ร้อยละ 6.67 % 1.11 % 13.89 % 0.00 % 0.00 % 78.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 595 คน
จำนวน(คน) 23 9 76 2 0 485
ร้อยละ 3.87 % 1.51 % 12.77 % 0.34 % 0.00 % 81.51 %

415 : 11 , 7 , 51 , 2 , 0 , 344...2.65 , 1.69 , 12.29 , 0.48 , 0.00 , 82.89 = 71 : 17.11
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 595 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 110 คน คิดเป็นร้อยละ 18.49%

Powered By www.thaieducation.net