โรงเรียนบ้านเนินจำปา (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
81
จำนวน(คน) 3 4 8 1 0 65
ร้อยละ 3.70 % 4.94 % 9.88 % 1.23 % 0.00 % 80.25 %
ระดับประถมศึกษา
337
จำนวน(คน) 7 3 39 1 0 287
ร้อยละ 2.08 % 0.89 % 11.57 % 0.30 % 0.00 % 85.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
182
จำนวน(คน) 12 2 23 0 0 145
ร้อยละ 6.59 % 1.10 % 12.64 % 0.00 % 0.00 % 79.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 600 คน
จำนวน(คน) 22 9 70 2 0 497
ร้อยละ 3.67 % 1.50 % 11.67 % 0.33 % 0.00 % 82.83 %

418 : 10 , 7 , 47 , 2 , 0 , 352...2.39 , 1.67 , 11.24 , 0.48 , 0.00 , 84.21 = 66 : 15.79
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 600 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 103 คน คิดเป็นร้อยละ 17.17%

Powered By www.thaieducation.net