โรงเรียนบ้านเนินจำปา (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
83
จำนวน(คน) 6 2 5 1 0 69
ร้อยละ 7.23 % 2.41 % 6.02 % 1.20 % 0.00 % 83.13 %
ระดับประถมศึกษา
339
จำนวน(คน) 10 2 36 1 0 290
ร้อยละ 2.95 % 0.59 % 10.62 % 0.29 % 0.00 % 85.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
183
จำนวน(คน) 13 3 24 0 0 143
ร้อยละ 7.10 % 1.64 % 13.11 % 0.00 % 0.00 % 78.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 605 คน
จำนวน(คน) 29 7 65 2 0 502
ร้อยละ 4.79 % 1.16 % 10.74 % 0.33 % 0.00 % 82.98 %

422 : 16 , 4 , 41 , 2 , 0 , 359...3.79 , 0.95 , 9.72 , 0.47 , 0.00 , 85.07 = 63 : 14.93
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 605 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 103 คน คิดเป็นร้อยละ 17.02%

Powered By www.thaieducation.net