โรงเรียนบ้านเนินจำปา (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
86
จำนวน(คน) 3 2 6 1 0 74
ร้อยละ 3.49 % 2.33 % 6.98 % 1.16 % 0.00 % 86.05 %
ระดับประถมศึกษา
337
จำนวน(คน) 9 5 38 1 0 284
ร้อยละ 2.67 % 1.48 % 11.28 % 0.30 % 0.00 % 84.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
182
จำนวน(คน) 9 2 23 0 0 148
ร้อยละ 4.95 % 1.10 % 12.64 % 0.00 % 0.00 % 81.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 605 คน
จำนวน(คน) 21 9 67 2 0 506
ร้อยละ 3.47 % 1.49 % 11.07 % 0.33 % 0.00 % 83.64 %

423 : 12 , 7 , 44 , 2 , 0 , 358...2.84 , 1.65 , 10.40 , 0.47 , 0.00 , 84.63 = 65 : 15.37
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 605 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 16.36%

Powered By www.thaieducation.net