โรงเรียนบ้านสีปลาด (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 3 1 3 0 0 22
ร้อยละ 10.34 % 3.45 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 75.86 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 9 1 9 0 0 41
ร้อยละ 15.00 % 1.67 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 68.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 12 2 12 0 0 63
ร้อยละ 13.48 % 2.25 % 13.48 % 0.00 % 0.00 % 70.79 %

89 : 12 , 2 , 12 , 0 , 0 , 63...13.48 , 2.25 , 13.48 , 0.00 , 0.00 , 70.79 = 26 : 29.21
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 29.21%

Powered By www.thaieducation.net