โรงเรียนบ้านมูลกระบือ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 2 0 1 0 13
ร้อยละ 11.11 % 11.11 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 3 2 2 3 3 38
ร้อยละ 5.88 % 3.92 % 3.92 % 5.88 % 5.88 % 74.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 5 4 2 4 3 51
ร้อยละ 7.25 % 5.80 % 2.90 % 5.80 % 4.35 % 73.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 10 8 4 8 6 102
ร้อยละ 7.25 % 5.80 % 2.90 % 5.80 % 4.35 % 73.91 %

69 : 5 , 4 , 2 , 4 , 3 , 51...7.25 , 5.80 , 2.90 , 5.80 , 4.35 , 73.91 = 18 : 26.09
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09%

Powered By www.thaieducation.net