โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 0 8 0 2 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 26.67 % 0.00 % 6.67 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 5 6 25 3 4 67
ร้อยละ 4.55 % 5.45 % 22.73 % 2.73 % 3.64 % 60.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 5 6 33 3 6 87
ร้อยละ 3.57 % 4.29 % 23.57 % 2.14 % 4.29 % 62.14 %

140 : 5 , 6 , 33 , 3 , 6 , 87...3.57 , 4.29 , 23.57 , 2.14 , 4.29 , 62.14 = 53 : 37.86
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 37.86%

Powered By www.thaieducation.net