โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 1 5 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 3.45 % 17.24 % 0.00 % 0.00 % 79.31 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 9 10 26 1 0 62
ร้อยละ 8.33 % 9.26 % 24.07 % 0.93 % 0.00 % 57.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 9 11 31 1 0 85
ร้อยละ 6.57 % 8.03 % 22.63 % 0.73 % 0.00 % 62.04 %

137 : 9 , 11 , 31 , 1 , 0 , 85...6.57 , 8.03 , 22.63 , 0.73 , 0.00 , 62.04 = 52 : 37.96
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 37.96%

Powered By www.thaieducation.net