โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 2 5 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 6.90 % 17.24 % 0.00 % 0.00 % 75.86 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 9 9 24 1 0 65
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 22.22 % 0.93 % 0.00 % 60.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 9 11 29 1 0 87
ร้อยละ 6.57 % 8.03 % 21.17 % 0.73 % 0.00 % 63.50 %

137 : 9 , 11 , 29 , 1 , 0 , 87...6.57 , 8.03 , 21.17 , 0.73 , 0.00 , 63.50 = 50 : 36.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50%

Powered By www.thaieducation.net