โรงเรียนหนองเบนประภากร (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 3
ร้อยละ 14.29 % 14.29 % 14.29 % 14.29 % 0.00 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
44
จำนวน(คน) 4 5 8 5 0 22
ร้อยละ 9.09 % 11.36 % 18.18 % 11.36 % 0.00 % 50.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 51 คน
จำนวน(คน) 5 6 9 6 0 25
ร้อยละ 9.80 % 11.76 % 17.65 % 11.76 % 0.00 % 49.02 %

51 : 5 , 6 , 9 , 6 , 0 , 25...9.80 , 11.76 , 17.65 , 11.76 , 0.00 , 49.02 = 26 : 50.98ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 51 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 50.98%

Powered By www.thaieducation.net