โรงเรียนหนองเบนประภากร (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 4
ร้อยละ 14.29 % 14.29 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 3 2 6 2 0 29
ร้อยละ 7.14 % 4.76 % 14.29 % 4.76 % 0.00 % 69.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 49 คน
จำนวน(คน) 4 3 7 2 0 33
ร้อยละ 8.16 % 6.12 % 14.29 % 4.08 % 0.00 % 67.35 %

49 : 4 , 3 , 7 , 2 , 0 , 33...8.16 , 6.12 , 14.29 , 4.08 , 0.00 , 67.35 = 16 : 32.65
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 49 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.65%

Powered By www.thaieducation.net