โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 5 3 2 3 13
ร้อยละ 7.14 % 17.86 % 10.71 % 7.14 % 10.71 % 46.43 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 6 5 9 3 1 37
ร้อยละ 9.84 % 8.20 % 14.75 % 4.92 % 1.64 % 60.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 8 10 12 5 4 50
ร้อยละ 8.99 % 11.24 % 13.48 % 5.62 % 4.49 % 56.18 %

89 : 8 , 10 , 12 , 5 , 4 , 50...8.99 , 11.24 , 13.48 , 5.62 , 4.49 , 56.18 = 39 : 43.82
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 43.82%

Powered By www.thaieducation.net