โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 4 5 0 0 19
ร้อยละ 0.00 % 14.29 % 17.86 % 0.00 % 0.00 % 67.86 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 4 0 4 0 0 53
ร้อยละ 6.56 % 0.00 % 6.56 % 0.00 % 0.00 % 86.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 4 4 9 0 0 72
ร้อยละ 4.49 % 4.49 % 10.11 % 0.00 % 0.00 % 80.90 %

89 : 4 , 4 , 9 , 0 , 0 , 72...4.49 , 4.49 , 10.11 , 0.00 , 0.00 , 80.90 = 17 : 19.10
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 19.10%

Powered By www.thaieducation.net