โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 12
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
28
จำนวน(คน) 0 0 3 1 0 24
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.71 % 3.57 % 0.00 % 85.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 42 คน
จำนวน(คน) 0 0 4 2 0 36
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.52 % 4.76 % 0.00 % 85.71 %

42 : 0 , 0 , 4 , 2 , 0 , 36...0.00 , 0.00 , 9.52 , 4.76 , 0.00 , 85.71 = 6 : 14.29
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 42 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29%

Powered By www.thaieducation.net